torstai 28. elokuuta 2014

Hölmön hommaa kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Viime maanantaina 25.8.2014 valtuusto kasasi lautakunnan niskaan edelleen kovia leikkauspaineita. Vaikka helpotuksia tehtiinkin, jäi tosi raskas taakka, 5,7 miljoonaa supistuksia, vielä ensi vuodelle toteutettavaksi.

Nyt säästetään jo siitäkin mihin olisi rahat valmiina. Vihreät ja kokoomus tylyttivät äänin 6-6 valtion tukeman esiopetustuen palauttamalla sen jatkoselvitystä varten. Puheenjohtaja Hartiala ratkaisi äänestyksessä rahojen kohtalon. Ellei tätä toimintoa käynnistetä nyt syyskuussa se siirtyy vuodeksi eteenpäin. Aikaa palautukselle ei käytännössä siis olisi. On tärkeää huomioida, että asiantuntijoiden mukaan rasta jäisi kunnalle jopa plussaa. Siis haloo! 

Koska nämä lautakuntien päätökset ovat tärkeitä ja niiden tulkinta myös, on keskiviikon päätös koulukuljetuksista syytä "suomentaa". Kuljetuksia esitettiin listan mukaan poistettavaksi kaikilta siten, että kolmen kilometrin raja muuttuisi viideksi. Tuntui rajulta, mutta päättelimme, että ehkä jotkut kuljetukset ovat harkittavissa.

Mari-Elina Koivusalo (sd) teki minun kannattamanani muutosehdotuksen, jossa poistettiin kuljetuksia erikoiskoulujen osalta ja Haarlasta.

Erikoiskoulut eivät tarkoita erityisen tuen tarvitsevia lapsia, vaan musiikkipainoitteinen tms. Haarlasta koululaiset noudattaisivat samaa periaatetta kuin esimerkiksi pohjois-Turun alueet. Bussikuljetukset ja aikataulujen tarkistukset ovat näissäkin tarpeellisia.

Lopuksi esiopetuspykälä kokonaisuudessaan:
Esiopetuksen perusopetukseen valmistavan opetuksen käynnistäminen ja sen vaikutukset talousarvioon 2014

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitetään, että esiopetuksessa käynnistettäisiin perusopetukseen valmistava opetus maahanmuuttajille. Lisäksi esitetään, että lautakunta hyväksyisi käynnistettävän toiminnan vaikutukset sivistystoimialan talousarvioon 2014.
Perusopetuslaissa (628/1998) säädetään maahanmuuttajille järjestettävästä perusopetukseen valmistavasta opetuksesta. Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu niille maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ja/tai muut valmiudet eivät riitä esi- tai perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen. Opetusta annetaan 6–10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1 000 tuntia.

Esiopetuksessa järjestettävään perusopetukseen valmistavaan opetukseen on mahdollista saada valtionrahoitusta samoin kriteerein kuin perusopetuksessa. Rahoitus perustuu opetukseen oikeuttavien lasten määrään. Turussa ei esiopetuksessa ole aiemmin annettu valmistavaa opetusta. Siksi kattava valmistavan opetuksen kriteereihin perustuva luku ko. opetukseen oikeuttavista lapsista puuttuu. Konsultoivien erityisopettajien ja esiopetuksen opettajien arvion mukaan Turun kunnallisessa esiopetuksessa tulee lukuvuonna 2014 - 15 olemaan n. 50 - 60 sellaista lasta, joilla ei ole riittäviä kielellisiä ja muita ryhmämuotoisessa opiskelussa vaadittavia valmiuksia esiopetuksesta selviytymiseen ja jotka selvästi hyötyisivät valmentavasta opetuksesta. Esiopetukseen tulee myös vuosittain juuri maahan muuttaneita lapsia, joilla luonnollisestikaan ei ole ollenkaan suomenkielen taitoa. Valmistavan opetuksen aloittaminen esiopetuksessa auttaa lapsen koulun aloittamista ja siten helpottaa myös perusopetuksen opetustyötä.

Koska rahoitus tulee takautuvasti, valmistavaa opetusta on tarkoitus aloittaa aluksi vain Varissuolla. Lapsen suomenkielen tason ja muiden valmiuksien perusteella on Varisuolla päädytty 23 lapseen, joiden kanssa aloitetaan perusopetukseen valmistavaa opetusta. Asia sovitaan yhdessä vanhempien kanssa. Opetusta laajennetaan ensi vuonna Lausteelle ja Halisiin. Valmistavaa opetusta on mahdollista laajentaa vähitellen koko kaupungin alueelle.

Vuonna 2014 maksetaan Turulle maahanmuuttajille järjestettävästä perusopetukseen valmistavasta opetuksesta valtionavustusta oppilasta kohden 14.733,14 €. Varissuolla esiopetuksessa alkava 23 lapselle järjestettävä valmistava opetus oikeuttaa lukuvuositasolla yht. 338.862,22 € valtionapuun. Rahoitus saadaan opetus- ja kulttuuriministeriön yleiskatteisena valtionosuutena Turun kaupungille eikä se kohdennu suoraan toimialalle. Turun kaupungin saama valtionosuus tulee kattamaan toiminnasta aiheutuvat kustannukset.

Kuusivuotiaiden lasten perusopetukseen valmistavaa maksutonta opetusta järjestetään esiopetukseen integroituna lähipalveluperiaatteella viitenä päivänä viikossa viisi tuntia päivässä. Kuusivuotiaiden valmistavaan opetukseen on laadittu oma valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Varissuolla on lukuvuonna 2014 - 15 valmistavaa opetusta antavia ryhmiä viisi. Valtionosuus mahdollistaa kolmen lastentarhanopettajan palkkaamisen esiopetukseen kieli- ja kulttuurikoordinaattoreiksi. Syyskuun alusta laskien vuodelle 2014 näin syntyvät lisäkustannukset ovat noin 40.000 € ja vuositasolla noin 120.000 €.

Tilastotietoja:

2013:
 Varissuo-Lauste-Pääskyvuoren alueella päivähoidossa olevista lapsista 47 % oli vieraskielisiä. Yksistään Varissuolla päiväkotien lapsista vieraskielisiä oli 62 %. Lausteella vastaava luku oli 49 %.

2014:
Varissuolle on esiopetukseen ilmoitettu 86 lasta, joista 48 on muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvia (56 %). Lausteelle on esiopetukseen ilmoitettu 51 lasta, joista 31 on vieraskielisiä (61 %) ja Halisissa esiopetukseen on ilmoitettu 53 lasta, joista 24 on vieraskielisiä (45 %). Koko kaupungissa on esiopetukseen syksyllä 2014 kaiken kaikkiaan ilmoitettu 1.491 lasta, joista 238 lapsella on äidinkielenään joku muu kuin suomi tai ruotsi.

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

Ehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä käynnistettävän toiminnan edellä esitetyn mukaisesti.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä käynnistettävän toiminnan vaikutukset sivistystoimialan talousarvioon 2014.

Päätös. Asia pantiin pöydälle Hartialan tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Tiedote: Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi ja käsiteltäväksi budjetin yhteydessä Hartialan Laaksosen kannattamana tekemästä ehdotuksesta äänestyksen jälkeen.

Äänestyksen tulos: 6 - 6. Palautuksen puolesta äänestivät Schauman, Laaksonen, Ratilainen, Rantanen, Kaukola ja Hartiala. Käsittelyn jatkamisen puolesta äänestivät Yrttiaho, Oksanen, Liukkonen, Heinonen, Koivusalo ja Tarke. Puheenjohtajan ääni ratkaisi.’

Oksanen jätti eriävän mielipiteensä.On aika palautta blogitoiminnot. Tänään alkaa päivitys vuoden tauon jälkeen.